สรุปภาษีที่ดิน63 สรุปภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างปี 63

สรุปภาษีที่ดิน63 ภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง 2563 ปัจจุบันประกาศปรับลดปริมาณภาษีที่จะต้องจ่าย 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทุเลาพิษวัววิด 19 แล้วที่ดินแต่ละจำพวกจำเป็นต้องเสียภาษีอากรเท่าไร มีแนวทางคำนวณอย่างไร มาดูกัน คอนโดเมืองภูเก็ต

สรุปภาษีที่ดิน63

พระ ราช บัญ ญัติเตียน (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ ดิน แล้วก็ สิ่ง ปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 มี ผล บัง คับ ใช้ ใน ปี 2563 เป็น ปี แรก โดย จะ เริ่ม จัด เก็บ ภา ษี ที่ ดิน แล้วก็ สิ่ง ปลูก สร้าง ใน อัตรา ใหม่ ตั้ง แม้ว่า วัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป็น ต้นไป อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง ด้วยสถานที่การณ์การแพร่ระบาดของวัววิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนโดยส่วนใหญ่มายได้รับผลพวงจากสภาวะเศรษฐ ธุระด้วยเหตุผลดังกล่าวห้องประชุมแผนกเมืองผู้ปรึกษาราชการช่วงวันที่ 2 มิ.ย. 2563 ก็เลยลงความเห็นเตียนเห็นประทับใจให้ลดภาษีที่ดินและจากนั้นก็อาคารบ้านเรือนสำหรับปีภาษี 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้เท่าๆกับว่าเฉพาะในปี 2563 เราจะเสียภาษีอากรเพียงแค่ 10% เท่านั้นเอง

แล้วบ้าน หรือที่ดินของพวกเรา อยู่ในข่ายจะต้องเสียภาษีอากรที่ดินด้วยหรือเปล่า แม้จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินจะคำนวณยังไง วันนี้กระปุกดอทคอมจะมาสรุปให้รู้เรื่อง

คนไหนกันจำต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

เจ้าของที่ / ผู้ครอบครองสิ่งก่อสร้าง / ผู้ครอบครองห้องเช่า

ผู้ครอบครองเงิน หรือทำประโยชน์ในสินทรัพย์ของเมือง (ที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง)

มีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัว ก่อนวันที่ 1 เดือนมกราคม ของปีนั้น

อาทิเช่น ถ้าเกิดซื้อคอนโดในมิถานายน 2563 จะยังไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดินในสิงหาคม 2563 เนื่องจากว่ามิได้มีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2563 แต่ว่าจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินในปี 2564

ที่ดินแต่ละชนิด เสียภาษีอากรเท่าใด

* หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นอัตราการเก็บภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563-2564 ส่วนปีต่อๆไป บางทีอาจตรึกตรองเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกครั้ง

1. ทำการเกษตร เพดานภาษีสูงสุด 0.15%

สำหรับเพื่อการใช้ที่ดินเพื่อปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และก็กิจการค้าอื่นดังที่ประกาศระบุ

ดังนี้ คำว่าที่ดินเพื่อการกสิกรรมต้องปลูกต้นไม้ดังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุด้วย อย่างเช่น ถ้าเกิดปลูกกล้วยจำเป็นต้องไม่น้อยกว่า 200 ต้น/ไร่ ปลูกทุเรียน, เงาะ, มะม่วง, มะพร้าว, ลิ้นย่าง, ลำไย จำต้องไม่น้อยกว่า 20 ต้น/ไร่, มะนาว 50 ต้น/ไร่, ยางพารา 80 ต้น/ไร่ ถ้าเกิดปลูกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่นับได้ว่าเป็นที่ดินเพื่อการกสิกรรม

กรณีเลี้ยงปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ก็จะมีระบุอัตราอย่างต่ำ ได้แก่ เลี้ยงวัวหรือควาย ในคอกขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว แล้วก็ใช้ที่ดิน 1 ตัว ต่อ 5 ไร่, เลี้ยงเป็ดและก็ไก่ 4 ตารางเมตร/ตัว ฯลฯ

อัตราภาษีปี 2563-2564

ราคา 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 100 บาท)

– ราคาเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 300 บาท)

– ค่าเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 500 บาท)

– ราคาเกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (พอๆกับจำเป็นต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 700 บาท)

– ค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 1,000 บาท)

* กรณีละเว้นและก็ลดภาษี

1. กรณีเป็นบุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปีแรกที่ข้อบังคับบังคับใช้ (ปี 2563-2565) ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป (เป็น ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป) ได้รับนอกจาก 50 ล้านบาทแรก/เขตหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น แต่ว่าถ้าเป็นนิติบุคคลจะมิได้รับการละเว้น

2. เฉพาะปี 2563 ได้ลดภาษี 90% ของปริมาณภาษีที่จำเป็นต้องเสีย อีกทั้งบุคคลปกติรวมทั้งนิติบุคคล เพื่อทุเลาพิษ COVID-19

ฉะนั้น เมื่อหักค่ายกเว้นแล้วจะได้อัตราภาษีที่ดินเพื่อการกสิกรรมสำหรับบุคคลปกติ ดังต่อไปนี้

ปี 2563

– บุคคลปกติสำนักงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการกสิกรรม เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2564-2565

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำสวน เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2566 เป็นต้นไป

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร มีที่ดินค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการงดเว้นภาษี ในกรณีที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท เก็บภาษีส่วนเกิน สูงสุดไม่เกิน 0.15%

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำสวน เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

สรุป

พอๆกับว่า ถ้าหากพวกเรา (บุคคลปกติ) มีที่ดินทำการเพาะปลูกที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการงดเว้นไปโดยปริยาย ไม่ต้องเสียภาษีอากรเลยสักปี